Miljö

Miljöpolicy

Många av de stora global miljöfrågorna som växthuseffekt, övergödning av vattendrag, försurning, utsläpp av giftiga ämnen, handlar om fel val i våra dagliga liv. Som kolonist och odlare har vi en möjlighet att vara med och spela en positiv roll för att minska miljöpåverkan från vår verksamhet och tillsammans arbeta för en hållbar utveckling i miljö-, ekonomiska-, sociala och kulturella frågor.

Vi ska i vår förening verka för

 • Att tillämpa en helhetssyn av verksamhetens miljöpåverkan och att ständigt förbättra vår kunskap om hur detta ska ske.
 • Att välja produkter och tjänster som är så skonsamma mot miljön som möjligt.
 • Att följa gällande lagar och övriga krav som berör verksamheten samt avtal med staden.
 • Aktiva medlemmar som har den information och medvetenhet som behövs för en hållbar utveckling.
 • Ett lyhört, inkluderande, deltagarbaserat och representativt beslutsfattande på alla nivåer.
Miljöplan för Långholmens koloniträdgårdar 2019 – 2021

Som odlare i Långholmens koloniförening önskar vi att våra odlingsmödor ska ge resultat i blommor och grönt, grönsaker, bär och frukt. Att vi lyckas mer eller mindre bra olika år, har vi nog alla räknat ut beror på tillgången på värme, vatten, bra jord och näring samt att vi får hjälp av insekter med pollinering. En aspekt på odlande är också att styra vad vi tillför jorden. Rent vatten, egen kompostjord, kravmärkt jord och gödsel mår både växter och vi själva bäst av. Det här är viktiga frågor i vår förening, men också globalt. Koloniträdgårdsförbundet har tagit fram en Miljödiplomering för att uppmuntra koloniträdgårdsföreningarna att aktivt arbeta för och värna om en bra miljö. De olika delmålen i certifikatet bygger på Agenda 2030, de globala mål FN´s klimatmöte satte upp i Paris 2015 för arbetet med ekonomiska, sociala, kulturella och ekologiska frågor för hållbar utveckling. En mycket ambitiös utvecklingsagenda med 17 hållbarhetsmål och 169 delmål.

Vi har i vår förening valt ut några mål som vi kan arbeta med. Kanske det även kan inspirera till nya vanor hemma.

Ambitionen är att vi ska ha uppnått våra uppsatta mål inom 3 år. Miljögruppen ansvarar på styrelsens uppdrag att ge alla medlemmar information om målen och hur dessa kan uppnås. Miljögruppen gör årligen en sammanfattning av arbetet. Koloniträdgårdsförbundets miljödiplomering kommer också att användas.

MÅL 1 : RENT VATTEN OCH SANITET FÖR ALLA

Delmål.

 1. Föreningens medlemmar ska använda regn- och sjövatten vid bevattning.

Genom att:

 • Alla medlemmar har information om vilka kranar som är kopplade till sjövattenspumpen.
 • Pumpens underhåll sköts av en särskilt tillsatt grupp i föreningen.
  Information ges av styrelsen om avbrott samt när pumpen tas i och ur bruk.
 • Medlemmarna uppmanas till restriktiv bevattning med stadsvattnet vid dessa tillfällen.
 • Ha hängrännor/stuprör på föreningens hus samt regnvattentunnor.
 • Medlemmar med hus där så är möjligt, har hängrännor/stuprör.
 1. Föreningen ska minimera utsläpp av ämnen som påverkar miljön

Genom att:

 • Använda biologiskt nedbrytbara rengöringsmedel för disk, tvätt och rengöring.
 • Använda föreningens torrdass och latrinkompost.
MÅL 2 : HÅLLBAR ENERGI FÖR ALLA

Delmål

 1. Energi med lägsta möjliga klimatpåverkan

Genom att:

 • Föreningen har miljövänligt elavtal.
 • Föreningen använder bränsle med lägsta möjliga klimatpåverkan.
 • Föreningen har solpaneler på förrådshusen.
 • Medlemmar med stuga som har el, ska ha miljövänligt elavtal alternativt sopanel/vindkraft.
 • Föreningen använder glödlampor och elektronik av energieffektiva modeller.
MÅL 3 : HÅLLBARA STÄDER OCH SAMHÄLLEN

Delmål

 1. Minska städernas negativa miljöpåverkan

Genom att:

 • Spara bilresor till de tillfällen då de verkligen behövs.
 • Föreningen minimera antalet transporter till Långholmen genom att samordna inköp och transporter.
 • Uppmuntra medlemmar att promenera, cykla eller åka kollektivtrafik till Långholmen.
 1. Trygga kultur- och naturarv

Genom att:

 • Föreningen odlar gamla kulturväxter i Linné-rabatten.
 • Föreningens medlemmar uppmuntras att även odlar gamla grönsakssorter och kulturväxter.
 • Styrelsen har information om vad man ska göra i händelse av en naturkatastrof och att denna information uppdateras.
MÅL 4 : FRÄMJA HÅLLBARA KONSUMTIONS- OCH PRODUKTIONSMÖNSTER

Delmål

 1. Reducera, minska konsumtionen

Genom att:

 • Föreningen minskar användningen av plastpåsar, inplastade och förpackade varor vid inköp genom t.ex. gemensam beställning av jordlass och hämtning av stallgödsel.
 • Ersätta plastpåsar med tygkassar när det är möjligt.
 • Föreningen stödjer vid inköp av varor och tjänster företag och arbetsplatser som arbetar hållbart. Företag som har rättvisa villkor för de anställda och metoder som inte har en skadlig inverkan på miljön.
 • Styrelsen ansvarar för att föreningen har uppdaterade listor/länkar till företag och organisationer som arbetar med hållbar utveckling.
 • Föreningens gemensamma redskap och möbler sköts på ett sådant sätt att dessa håller länge.
 1. Återanvänd, gör nytt av gammalt

Genom att:

 • Föreningen vid inköp av plast handlar det som är tillverkat av återanvänt material.
 • Föreningen uppmuntrar medlemmarna att använda gamla saker och material genom att visa goda exempel.
 • Föreningen ställer plats till förfogande för auktion med återbrukstema.
 1. Återvinn

Genom att:

 • Föreningens medlemmar ska ha kunskap om hur man komposterar, vad man komposterar och var man komposterar. Olika metoder kan användas.
 • Föreningens medlemmar ska ha kunskap om hur man flisar och vad flis kan användas till.
MÅL 5 : BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGEN

Delmål:

 1. Minska koldioxidutsläpp

Genom att:

 • Föreningens medlemmar använder tändrör eller annat miljövänligt sätt vid grillning.
 • Föreningen handlar ekologiska varor till gemensamma fester.
 • Varor som inhandlas ska vara närproducerade och fraktas så kort sträcka som möjligt vid leverans. T.ex. jord och gödsel, matvaror.
 • Föreningen kompenserar för sina koldoxidutsläpp genom odling.
 • Föreningen uppmuntrar Stockholms stad att plantera fler fruktträd på gemensamma ytor och vid gångvägar.
MÅL 6 : EKOSYSTEM OCH BIOLOGISK MÅNGFALD

Delmål:

 1. Bevara, återställa och hållbart använda naturresurser

Genom att:

 • Som jordförbättring används i första hand flis och kompostmaterial från Långholmens egna odlingar.
 • Ej komposterbart trädgårdsmaterial fraktas till återvinningscentral, till biokolsanläggning.
 • Föreningens medlemmar uppmuntras att hämta biokol och använda detta som jordförbättringsmedel.
 • Föreningens medlemmar använder organiskt gödselmedel, t.ex. guldvatten, nässelvatten, täckodling, gröngödsling och latrinkompost.
 • Inom föreningen används enbart godkända färger.
 • Övergå till digitala utskick från styrelsen till medlemmarna och till intresselistan.
 • Använda digital teknik på årsmöten och studieträffar.
 1. Hejda förlusten av ekologisk mångfald

Genom att:

 • Föreningen ställer plats till förfogande för biodlare.
 • På föreningens mark finns växter för bin och humlor.
 • Medlemmar ordnar bomiljöer för solitärbin, humlor och andra nyttiga insekter.
 • Föreningen sätter upp och underhåller fågelholkar och fladdermusholkar.
 • Öka andelen inköp av ekologiskt frö och E-plantor till föreningens gemensamma rabatter.
 • Medlemmar uppmuntras att öka andelen ekologiskt frö och E-plantor vid inköp.
MÅL 7 : FREDLIGT OCH INKLUDERANDE SAMHÄLLE

Delmål

 1. Social hållbarhet

Genom att:

 • I föreningen ha en miljö som inkluderar och behandlar alla rättvist.
 • Vi har anpassade arbetsuppgifter på städdagar
 1. En effektiv, inkluderande och transparant organisation med ansvarsutkrävande på alla nivåer

Genom att:

 • Arbeta för aktiva medlemmar, som redan vid ansökan om medlemskap får information om vad det innebär att vara medlem i föreningen.
 • Representanter från de olika kvarteren utses till förtroendeposter. Styrelse-representanter, kvartersmästare, odlingsrådgivare, arbetsgrupper mm.
 • Tydliga informationsvägar till och från medlemmar.
 • Ny hemsida ska finnas.
 • Föreningens e-postadresser är efter funktion, t.ex. styrelsen@…ej personliga adresser.
 • Rutiner för ansökan-, godkännande- och uppsägning av medlemskap och avtal är väl kända för alla medlemmar.
MÅL 8 : GENOMFÖRANDE OCH GLOBALT PARTNERSKAP

Delmål

 1. Hjälpa till att sprida kunskap

Genom att:

 • Styrelsen använder enkäter för att få kunskap om medlemmarnas kunskaper och intressen.
 • Föreningen utnyttjar medlemmarnas olika kunskaper och kompetenser i utbildningssyfte.
 • Föreningens kvartersmästare, odlingsrådgivare, miljö- och studiegrupp får en tydligare roll genom regelbundna informationstillfällen. T.ex. vid städdagar, årsmöten och kurstillfällen.
 • Miljöfrågan är med vid kurser och fortbildningar.
 • Skapa nätverk av olika slag.
 1. Ge positiva exempel

Genom att:

 • Föreningen har informationsmaterial i olika former på Långholmens dag.